De algemene voorwaarden van Diëtistenpraktijk Strydlust, staan hieronder vermeld in de volgende parafen.

 

1. algemeen

De algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen de diëtist van STRYDLUST en zijn/haar opdrachtgever inzake behandeling en/of het leveren van diensten/goederen. Onder opdrachtgever wordt verstaan alle cliënten of andere natuurlijke rechtspersonen, dan wel hun wettelijke vertegenwoordigers die de dienst van de diëtist inroepen.

2. Definities

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Diëtist: professional die voedingsvoorlichting-/dieetadvisering levert en die volgens de wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (wet BIG) bevoegd is de titel diëtist te voeren.
Cliënt: alle cliënten, rechtspersonen of wettelijk vertegenwoordigers waarvoor Opdrachtgever: ‘STRYDLUST’ in opdracht van hen diensten verricht en met wie ‘STRYDLUST’ een overeenkomst aangaat.
Arts: De huisarts, specialist of tandarts door wie de cliënt naar de diëtist is verwezen.
Dienst: Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die de diëtist voor of ten behoeve van de cliënt verricht. De hierboven gedefinieerde begrippen worden hierna respectievelijk genoemd: diëtist, cliënt, arts, dienst.

3. Tarieven

De diëtist informeert de cliënt over de kosten van de dieetadvisering. STRYDLUST hanteert vrije tarieven, deze zijn vastgelegd in de tarievenlijst van ‘STRYDLUST’, te vinden op www.Strydlust.nl. Dieetadvisering is opgenomen in de basisverzekering voor 3 behandeluren per kalenderjaar. Echter heeft STRYDLUST geen contracten met de zorgverzekeraars. Hierdoor kan de cliënt zelf de factuur indienen bij de zorgverzekeraar, er zal een deel van de behandeling vergoed kunnen worden. Indien de cliënt ouder is dan 18 jaar komen deze kosten eerst ten laste van uw verplichte eigen risico. In sommige gevallen zijn extra uren dieetadvisering opgenomen in een aanvullende verzekering. Bij vragen omtrent de vergoeding neem dan contact op met uw zorgverzekeraar. De tarieven bestaan uit directe patiëntgebonden tijd en indirect patiëntgebonden tijd.

STRYDLUST werkt met pakketten, welke voorafgaand het behandeltraject gefactureerd worden. Op reeds aangekochte pakketten, wordt geen restitutie gedaan. Het is mogelijk in overleg het pakket in termijnen te betalen, echter betaald u hier een meer prijs van €40,- over.

4. Declaraties en betaling

STRYDLUST factureert de geplande afspraken direct bij de cliënt. De cliënt dient de factuur zelf in te dienen bij de zorgverzekeraar, voor eventuele vergoeding van de behandeling.
Het verschuldigde bedrag dient binnen 14 dagen na factuurdatum op rekeningnummer NL95KNAB0507447972 t.n.v. STRYDLUST te zijn overgemaakt.
Bij het uitblijven van betaling binnen de gestelde termijn van 14 dagen na facturatiedatum, is de opdrachtgever in gebreke zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling nodig is. Zolang de
opdrachtgever in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen, zullen alle kosten welke verband houden met de inning van de desbetreffende vordering in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever.
Onder deze kosten worden uitdrukkelijk mede verstaan de kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten. In het algemeen zal eerst een herinnering gestuurd worden. Bij een 2e betalingsherinnering zal de vordering worden verhoogd met € 5,00 administratiekosten, bij een 3e betalingsherinnering met € 10,00.

5. verhindering

Indien de cliënt verhinderd is om op de afgesproken datum en tijd afwezig te zijn, dient hij/zij de diëtist hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Afspraken dienen minimaal 24 uur van te voren zijn afgezegd anders wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht.
Er worden geen uitzonderingen gemaakt. Afzegging dient duidelijk per mail, app of telefonisch gedaan te worden.

6. aansprakelijkheid

Het advies van de diëtist is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De diëtist sluit elke aansprakelijkheid uit te zake van schade of letsel voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de cliënt van door de diëtist verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de diëtist.

7. Privacy

Uw privacy wordt gerespecteerd. De diëtist is gebonden aan het medisch beroepsgeheim en de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). De diëtist houdt registratie bij en de documenten worden 20 jaar bewaard.

8. klachten

Bespreek uw klachten/ontevredenheid altijd eerst met de diëtist. Maak dit kenbaar zodat er samen naar een juiste oplossing gezocht kan worden. Klachten die niet onderling opgelost kunnen worden, kunnen ingediend worden bij de Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn, Postbus 1161, 3800 BD Amersfoort.

9. kwaliteitgeregistreed

De diëtisten die werkzaam zijn bij diëtistenpraktijk STRYDLUST zijn ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici. Zie Kwaliteitsregister Paramedici | Kwaliteitsregister Paramedici voor meer informatie.